Wyszukiwarka

Zgłoszenie dziecka / diagnoza

Diagnoza i opinie

W wyniku przeprowadzonej diagnozy (pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej) przez pracowników poradni może zostać wydana odpowiednia opinia:

 • inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka
 • opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 
 • opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego 
 • opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się 
 • opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 
 • opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce 
 • opinia w sprawie spełniania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą 
 • opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 
 • opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej 
 • opinia w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy 
 • opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 
 • opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej 
 • opinia w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu 
 • opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • opinia w sprawie zindywidualizowanego rocznego przygotowania przedszkolnego/zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Dziecko/ucznia może zgłosić osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie Poradni, wówczas niezbędny jest numer PESEL zgłaszanego dziecka lub pobrać i wypełnić wniosek o objęcie pomocą Poradni.

Uczeń pełnoletni zgłasza się osobiście z numerem PESEL lub wypełniając wniosek o objęcie pomocą Poradni.

Wnioski można składać:

 • osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim lub 
 • listownie drogą pocztową, lub 
 • ePUAPem dodając jako załącznik podpisany skan wniosku/zgłoszenia.

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

 

ePUAPBIP

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Logo poradni na dole strony.