Wyszukiwarka

Zespoły orzekające

Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające

Zespoły orzekające działające przy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim wydają następujące rodzaje orzeczeń i opinii:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży

  • z niepełnosprawnością dziecka lub ucznia:
   1. niesłyszącego
   2. słabosłyszącego
   3. niewidzącego
   4. słabowidzącego
   5. niepełnosprawnego ruchowo, w tym z afazją
   6. niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim
   7. niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym
   8. niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu znacznym
   9. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
   10. z niepełnosprawnością sprzężoną
  • z niedostosowaniem społecznym
  • z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

 2. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.


Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Z UWAGI NA:

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNĄ:

 1. wyniki aktualnych badań psychologicznych (konieczne jasne określenie poziomu niepełnosprawności intelektualnej) i badań pedagogicznych
 2. opinia ze szkoły/przedszkola
 3. kopia ostatniej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia, sporządzonej przez zespół specjalistów zajmujący się dzieckiem w przedszkolu lub w szkole – jeśli dziecko posiada

AUTYZM, ZESPÓŁ ASPERGERA:

 1. aktualne zaświadczenie lekarza psychiatry z rozpoznaniem autyzmu lub zespołu Aspergera (nie są akceptowane zaświadczenia z rozpoznaniem tj.: Całościowe Zaburzenia Rozwoju, spektrum autyzmu oraz – cechy, podejrzenie, obserwacja w kierunku autyzmu lub zespołu Aspergera), wydane na przestrzeni ostatniego roku
 2. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego) i badań pedagogicznych
 3. opinia ze szkoły/przedszkola
 4. kopia ostatniej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia, sporządzonej przez zespół specjalistów zajmujący się dzieckiem w przedszkolu lub w szkole – jeśli dziecko posiada

SŁABE WIDZENIE, NIEWIDZENIE:

 1. aktualne zaświadczenie lekarza okulisty z rozpoznaniem stopnia niedowidzenia (nie kwalifikują się tu wady, które mogą być korygowane za pomocą okularów) lub stwierdzeniem całkowitego niewidzenia, zaświadczenie lekarskie musi być wydane na przestrzeni ostatniego półrocza
 2. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego) i badań pedagogicznych
 3. opinia ze szkoły/przedszkola
 4. kopia ostatniej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia, sporządzonej przez zespół specjalistów zajmujący się dzieckiem w przedszkolu lub w szkole – jeśli dziecko posiada

SŁABE SŁYSZENIE, NIESŁYSZENIE:

 1. aktualne zaświadczenie lekarza laryngologa lub audiologa z rozpoznaniem stopnia niedosłuchu lub stwierdzeniem całkowitego niesłyszenia, zaświadczenie lekarskie musi być wydane na przestrzeni ostatniego półrocza
 2. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego) i badań pedagogicznych
 3. opinia ze szkoły/przedszkola
 4. kopia ostatniej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia, sporządzonej przez zespół specjalistów zajmujący się dzieckiem w przedszkolu lub w szkole – jeśli dziecko posiada

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ:

 1. aktualne zaświadczenie lekarza pediatry, neurologa lub ortopedy z rozpoznaniem choroby głównej i jasnym wskazaniem, że skutkuje ona niepełnosprawnością ruchową; w przypadku przedkładania zaświadczenia lekarza pediatry należy dołączyć kopie dokumentacji specjalistycznej lub wypisów szpitalnych na bazie której lekarz wydał dokument; można dołączyć także kopię Orzeczenia o Niepełnosprawności z kodem 05-R
 2. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego) i badań pedagogicznych
 3. opinia ze szkoły/przedszkola
 4. kopia ostatniej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia, sporządzonej przez zespół specjalistów zajmujący się dzieckiem w przedszkolu lub w szkole – jeśli dziecko posiada

ZAGROŻENIE NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE (orzeczenia z uwagi na powyższe wydawane są dla uczniów – począwszy od I klasy szkoły podstawowej):

 1. opinia ze szkoły
 2. wyniki aktualnych badań psychologicznych (w tym poziomu intelektualnego) i badań pedagogicznych
 3. ewentualnie zaświadczenie lekarza psychiatry, terapeuty, wypisy szpitalne, dokumentacja sądowa i in.

 

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych:

 1. wyniki aktualnych badań psychologicznych (konieczne jasne określenie poziomu niepełnosprawności intelektualnej) i badań pedagogicznych
 2. opinia ze szkoły/przedszkola
 3. kopia ostatniej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia, sporządzonej przez zespół specjalistów zajmujący się dzieckiem w przedszkolu lub w szkole – jeśli dziecko posiada

Dokumenty niezbędne do wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania:

 1. aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty, dokumentacja medyczna historii choroby dziecka/ucznia
 2. opinia ze szkoły/przedszkola
 3. wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych (o ile dziecko/uczeń było badane)

Dokumenty niezbędne do wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

 1. wyniki aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych
 2. zaświadczenie od lekarza specjalisty wskazujące na rodzaj niepełnosprawności dziecka
 3. opinia z przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza.

 

W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi: dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.

Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.

Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji (opinii, zaświadczeń oraz wyników obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych) albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, wydawane jest wyłącznie uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie odpowiednio do: przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły.

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia do wniosku należy dołączyć opinię nauczycieli ze szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa. Opinia musi być opatrzona stosownymi pieczęciami szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły/placówki.


Opinia wychowawcy zawiera w szczególności:

 1. informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;
 2. informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów: a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę funkcjonowania dziecka;
 3. informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.

 • Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni.

 • W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

 • W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 • W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.

 • Zespoły orzekające powołuje dyrektor poradni. W skład zespołu wchodzą: dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog oraz lekarz. W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

 • W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia: - nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce – wyznaczeni przez ich dyrektora.

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia wymaganej dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia oraz opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia wymaganej dokumentacji. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia wymaganej dokumentacji.

 • Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, przewodniczący zespołu niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

 

ePUAPBIP

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Logo poradni na dole strony.