Wyszukiwarka

Zespół młodzieżowy i doradztwa zawodowego

 1. Prowadzi diagnozę psychologiczno-pedagogiczną w celu określenia tendencji rozwojowych i wsparcie w ustaleniu dalszej drogi kształcenia.
 2. Podejmuje różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych usprawniające i stymulujące wszechstronny rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny ucznia.
 3. Prowadzi diagnozę predyspozycji zawodowych młodzieży w celu określenia zainteresowań oraz dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu.

  Wsparciem obejmuje w szczególności:

  • uczniów na etapie szkoły ponadpodstawowej
  • rodziców/opiekunów prawnych ucznia
  • nauczycieli, rady pedagogiczne z placówek oświatowych podległych działaniom naszej Poradni.

 4. Prowadzi wielowymiarowy proces diagnostyczny w celu adekwatnej pomocy uczniowi poprzez:

  • diagnozę psychologiczną w celu:

   • określenia możliwości intelektualnych uczniów
   • określenia tendencji rozwojowych i wskazywanie dalszych form kształcenia
   • określenia przyczyn trudności w zachowaniu
   • określenia przyczyn trudności w nauce
   • wstępnego diagnozowania i kierowania do odpowiednich specjalistów młodzieży z trudnościami psychicznymi
   • wstępnego diagnozowania i kierowania do odpowiednich specjalistów młodzieży z deficytami w zakresie funkcjonowania receptorów
   • diagnozy osób z trudnościami w zakresie umiejętności interpersonalnych

  • diagnozę pedagogiczną w celu:

   • oceny poziomu technik i umiejętności szkolnych
   • określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
   • szukania mocnych stron ucznia
   • sformułowania zaleceń do pracy z dzieckiem dla nauczycieli i rodziców

  • diagnozę predyspozycji zawodowych w celu:

   • określenia zainteresowań i preferencji zawodowych uczniów,
   • określenia mocnych stron i obszarów trudności związanych z wyborem dalszego kształcenia,
   • pomocy w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej,
   • udzielenia informacji na temat rynku pracy.

 5. Prowadzi terapię i konsultacje indywidualne:

  • uczniów z problemami: w nauce, emocjonalnymi, wychowawczymi, potrzebującymi indywidualnego wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego (o zajęciach decyduje psycholog lub pedagog badający dziecko)
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w zakresie:

   • usprawniania deficytów w zakresie funkcjonowania analizatorów
   • doskonalenia technik szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie)

  • wsparcie pedagogiczne w obszarach:

   • pracy z uczniem dyslektycznym, dysgraficznym
   • pobudzania świadomości do nauki
   • podnoszenia motywacji do pracy
   • kształtowania pozytywnego nastawienia do nauki
   • kształtowania adekwatnego poczucia własnej wartości

  • wsparcie psychologiczne:

   • ucznia z trudnościami społeczno-emocjonalnymi
   • w zakresie motywowania ucznia do pokonywania trudności, wytrwałości w działaniu i systematycznej pracy - w obszarze pracy na mocnych stronach ucznia
   • mające na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
   • kształtujące, jak zmienić obraz siebie, patrzenia na siebie przez pryzmat swoich atutów
   • praca nad systemem rodzinnym

    Na powyższe zajęcia kieruje psycholog lub pedagog badający ucznia po przeprowadzeniu odpowiednich diagnoz zgodnie z indywidualnymi potrzebami danego ucznia.

 6. Podejmuje działania psychoedukacyjne:

  • dla rodziców porady i konsultacje bez badań w celu ukierunkowywania pracy z dzieckiem
  • zajęcia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
  • terapia rodzin oraz mediacja w zakresie pomocy i wsparcia dziecka szkolnego
  • wymianę doświadczeń zawodowych z pedagogami, psychologami szkolnymi oraz wspieranie innych specjalistów
  • wykłady, spotkania tematyczne dla rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki
  • interwencji kryzysowej ukierunkowanej na młodzież
  • wspomaganie placówek oświatowych w przypadku bieżących trudności dotyczących uczniów (obserwacje w terenie, udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i rad pedagogicznych, spotkania z rodzicami, konsultacje z nauczycielami, prelekcje).

 7. Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych poprzez:

  • zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe w szkołach i placówkach dla uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  • udział w spotkaniach z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi w ramach wsparcia w pracy z uczniami z problemami i trudnościami wychowawczymi
  • konsultacje z nauczycielami na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • udział w zespołach interdyscyplinarnych na terenie szkół
  • poradnictwo edukacyjno - zawodowe realizujące zajęcia wspierające uczniów w dalszym wyborze szkoły i zawodu
  • działania interwencyjne i wspierające według zgłaszanych przez szkoły potrzeb i problemów

   Powyższe działania realizowane są na podstawie zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania przez dyrektora danej placówki oświatowej podległej działaniom Poradni, ze stosownym wyprzedzeniem - minimum 6 tygodni przed planowanymi zajęciami/spotkaniami.

 8. Współpracuje z innymi placówkami i instytucjami

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

 

ePUAPBIP

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Logo poradni na dole strony.