Wyszukiwarka

Zespół małego dziecka

 1. Prowadzi działania ukierunkowane na wczesne rozpoznanie dysharmonii rozwojowych, różnego stopnia opóźnień w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym małego dziecka.

 2. Podejmuje różnorodne formy oddziaływań niwelujących występujące deficyty rozwojowe i usprawniające rozwój, a tym samym zapobiegające występowaniu trudności w późniejszym okresie życia a także stymulujące wszechstronny rozwój dziecka.

  Wsparciem obejmuje w szczególności:

  • dzieci od wieku niemowlęcego przez cały okres żłobkowy i przedszkolny 
  • rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
  • nauczycieli, rady pedagogiczne z placówek oświatowych podległych działaniom naszej Poradni.

 3. Prowadzi wielowymiarowy proces diagnostyczny w celu adekwatnej pomocy dziecku poprzez:

  • diagnozę pedagogiczną 
  • diagnozę psychologiczną 
  • diagnozę zaburzeń procesów integracji sensorycznej 
  • diagnozę gotowości szkolnej 
  • diagnozę Integracji Bilateralnej.

 4. Prowadzi terapię i konsultacje indywidualne:

  • dzieci z zaburzeniami sensorycznymi (po diagnozie SI - wg kolejności zgłoszeń do 8 roku życia) 
  • dzieci z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi, potrzebującymi indywidualnego wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego (o zajęciach decyduje psycholog lub pedagog badający dziecko).

 5. Organizuje zajęcia grupowe:

  • dla dzieci w wieku 2 – 7 lat w celu stymulacji rozwoju dziecka, adaptacji w grupie rówieśniczej oraz minimalizowanie zauważonych dysfunkcji z wykorzystaniem metody SI oraz elementów terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej 
  • Metodą Integracji Bilateralnej dla dzieci w wieku 6-7 lat 
  • Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci w wieku 3-6 lat

   Na powyższe zajęcia kieruje psycholog lub pedagog badający dziecko po przeprowadzeniu odpowiednich diagnoz zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka.

 6. Zajmuje się profilaktyką w edukacji wczesnoszkolnej poprzez:

  • prowadzenie przesiewowych badań gotowości szkolnej na terenie przedszkola/szkoły 
  • prowadzenie przesiewowych badań zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym na terenie przedszkola/szkoły

   Powyższe działania realizowane są na podstawie zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania przez dyrektora danej placówki oświatowej podległej działaniom Poradni, ze stosownym wyprzedzeniem - minimum 6 tygodni wcześniej.

 7. Podejmuje działania psychoedukacyjne:

  • dla rodziców (konsultacje, prelekcje, wykłady) 
  • zajęcia ,,Szkoła dla rodziców” 
  • terapia rodzin oraz mediacja w zakresie pomocy i wsparcia dziecka młodszego 
  • wymianę doświadczeń zawodowych z pedagogami, psychologami przedszkolnymi/szkolnymi oraz wspieranie innych specjalistów z zakresu interwencji kryzysowej ukierunkowanej na dziecko młodsze 
  • wspieranie placówek oświatowych w przypadku bieżących trudności dotyczących małego dziecka (obserwacje w terenie, udział w spotkaniach zespołów i rad pedagogicznych, spotkania z rodzicami, konsultacje z nauczycielami, prelekcje).

 8. Współpracuje z innymi placówkami i instytucjami:

  • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 
  • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

 

ePUAPBIP

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Logo poradni na dole strony.