Wyszukiwarka

Zespół logopedyczny

Zespół logopedów zajmuje się:

 1. Diagnozą logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy:

  • określeniem przyczyn opóźnienia rozwoju mowy i komunikacji językowej, 
  • oceną budowy i sprawności aparatu mowy i słuchu, 
  • formułowaniem wskazówek do pracy, 
  • wskazaniem form pracy, 
  • poradami dla rodziców obejmującymi wskazówki i opracowane materiały do stymulacji mowy i komunikacji językowej.

 2. Diagnozą logopedyczną zaburzeń mowy dzieci powyżej 3-ego roku życia oraz młodzieży:

  • określaniem przyczyn zaburzeń mowy, 
  • oceną: rozumienia i ekspresji mowy, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, artykulacji i kinestezji mowy, słuchu i funkcji słuchowych, nadawania i rozumienia mowy.

 3. Diagnozą logopedyczną w terenie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

 4. Terapią i konsultacjami logopedycznymi indywidualnymi obejmującymi:

  • terapię opóźnionego rozwoju mowy, 
  • terapię dzieci z zaburzeniami mowy, 
  • terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji i kompetencji językowych, 
  • terapię dzieci z problemami artykulacyjnym, 
  • wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka.

 5. Terapią grupową dla dzieci wymagających stymulacji rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy w celu zapobiegania problemom związanym z ORM oraz zaburzeniami kompetencji komunikacyjnych i językowych:

  • grupa wspierająca rozwój dzieci metodą psychomotoryki - model belgijski, 
  • grupa dzieci 3-4 letnich wymagających stymulacji rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy.

 6. Terapia surdopedagogiczna (terapia słuchu i mowy) dla dzieci niesłyszących w wieku 1-6 r.ż. poprzez:

  • stymulowanie rozwoju mowy, zwiększanie słownictwa biernego i ćwiczenie umiejętności posługiwania się mową czynną; 
  • stymulacja aparatu artykulacyjnego i oddechowego, wydłużanie i wzmacnianie toru oddechowego, ustawianie wysokości głosu na właściwym poziomie; 
  • stymulacja słuchu dziecka, identyfikowanie dźwięków z otoczenia, identyfikacja źródła dźwięków; 
  • kształtowanie w dziecku umiejętności odczytywania mowy z ust; 
  • kształtowanie w dziecku właściwej samooceny i poczucia własnej wartości; 
  • pomoc rodzicom w radzeniu sobie z trudną rolą opiekuna dziecka z wadą słuchu, wspieranie rodziców w zaakceptowaniu wady dziecka i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z dziećmi; 
  • udzielanie rodzicom niezbędnych informacji na temat szkół i przedszkoli dla dzieci z wadą słuchu oraz innych ośrodków wspierających rozwój dziecka niesłyszącego.

 7. Profilaktyką logopedyczną w ramach współpracy z Oddziałem Noworodkowym i Pediatrycznym SPZOZ w Mińsku Mazowieckim oraz wspieraniem lekarzy i rodziców dzieci z grupy ryzyka:

  • diagnoza odruchów ustno- twarzowych oraz przywierania, wodzenia wzrokiem i udzielanie wskazówek w tym zakresie, 
  • wspieranie matek w zakresie prawidłowej (korzystnej dla rozwoju funkcji pokarmowo- połykowych) pielęgnacji noworodka.

 8. Profilaktyką dysleksji i problemami zaburzeń przetwarzania słuchowego poprzez:

  • wspieranie funkcjonowania dzieci z problemami w słuchaniu i rozumieniu mowy w szumie, 
  • diagnozę problemów związanych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego – badanie wyższych funkcji słuchowych na platformie NEUROFLOW, 
  • terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, 
  • propagowanie wiedzy dotyczącej zaburzeń przetwarzania słuchowego, 
  • prowadzenie przesiewowych badań słuchu 
  • wspieranie terapii logopedycznej Polskim Pediatrycznym Testem Zdaniowym PTZ – prof. E.Ozimka,

 9. Psychoedukacją poprzez:

  • wymianę doświadczeń zawodowych z logopedami szkolnymi, przedszkolnymi oraz wspieranie innych specjalistów, 
  • prelekcje dla rodziców, 
  • konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy, 
  • spotkania branżowe logopedów z placówek oświatowych powiatu mińskiego, 
  • uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych dotyczących konkretnych uczniów badanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, 
  • szerzenie wiedzy na temat rozwoju mowy i komunikacji; 
  • wspieranie dzieci oraz rodziców dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

 10. Współpracą z innymi placówkami i instytucjami:

  • Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, 
  • Polskie Towarzystwo Logopedyczne - o/ Siedlce, 
  • FUNDACJA BONUM COMMUNE, 
  • APD - Medical - prowadzącą trening wyższych funkcji słuchowych, 
  • włączanie się w obchody Europejskiego Dnia Logopedy.

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

 

ePUAPBIP

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Logo poradni na dole strony.