Wyszukiwarka

Zespół dziecka szkolnego

 1. Prowadzi diagnozę ukierunkowaną na rozpoznanie specyficznych trudności w uczeniu się w obszarach: dysleksji, dysortografii, dysgrafii oraz dyskalkulii. 

 2. Podejmuje różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych niwelujących występujące deficyty rozwojowe oraz usprawniające i stymulujące wszechstronny rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny ucznia. 

 3. Prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej w zakresie określenia: poziomu intelektualnego, uzdolnień oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego. 

 4. Wsparciem obejmuje w szczególności:

  • uczniów na etapie szkoły podstawowej 
  • rodziców/opiekunów prawnych ucznia 
  • nauczycieli, rady pedagogiczne z placówek oświatowych podległych działaniom naszej Poradni.

 5. Prowadzi wielowymiarowy proces diagnostyczny w celu adekwatnej pomocy uczniowi poprzez:

  • diagnozę pedagogiczną 
  • diagnozę psychologiczną. 

 6. Prowadzi terapię i konsultacje indywidualne:

  • uczniów z problemami: w nauce, emocjonalnymi, wychowawczymi, potrzebującymi indywidualnego wsparcia psychologicznego lub pedagogicznego (o zajęciach decyduje psycholog lub pedagog badający dziecko) 
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w zakresie:

   • usprawniania umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki czytania i pisania,
   • doskonalenia technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie),
   • wspomagania uczniów w poprawnym pisaniu pod względem ortograficznym i budzenia świadomości ortograficznej,
   • kształtowania gotowości do nauki matematyki na gruncie szkolnym,
   • ćwiczenia technik rachunkowych i myślenia arytmetycznego 

  • w razie potrzeby indywidualne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dzieci i młodzieży zdolnej 
  • konsultacje dla rodziców dzieci zdolnych. 

 7. Organizuje zajęcia grupowe:

  • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej (zajęcia mają na celu pomoc w poradzeniu sobie z presją i oczekiwaniami szkoły, usprawnieniu kontaktów społecznych przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju myślenia twórczego i wspieraniu dalszego rozwoju intelektualnego) 

  Na zajęcia grupowe kieruje psycholog lub pedagog badający dziecko po przeprowadzeniu odpowiednich diagnoz zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka. 

 8. Podejmuje działania psychoedukacyjne:

  • dla rodziców porady i konsultacje bez badań w celu ukierunkowywania pracy z dzieckiem 
  • zajęcia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 
  • terapia rodzin oraz mediacja w zakresie pomocy i wsparcia dziecka szkolnego 
  • wymianę doświadczeń zawodowych z pedagogami, psychologami szkolnymi oraz wspieranie innych specjalistów 
  • wykłady, spotkania tematyczne dla rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki 
  • interwencji kryzysowej ukierunkowanej na dziecko szkolne 
  • wspomaganie placówek oświatowych w przypadku bieżących trudności dotyczących uczniów (obserwacje w terenie, udział w spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych i rad pedagogicznych, spotkania z rodzicami, konsultacje z nauczycielami, prelekcje). 

 9. Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych poprzez:

  • zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe w szkołach i placówkach dla uczniów szkoły podstawowej 
  • spotkania z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi w ramach grup wsparcia 
  • konsultacje z nauczycielami na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dotyczące pracy z dzieckiem zdolnym 

  Powyższe działania realizowane są na podstawie zgłoszonego na piśmie zapotrzebowania przez dyrektora danej placówki oświatowej podległej działaniom Poradni, ze stosownym wyprzedzeniem - minimum 6 tygodni przed planowanymi zajęciami/spotkaniami. 

 10. Współpracuje z innymi placówkami i instytucjami

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

 

ePUAPBIP

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 - 17:00,
wtorek - piątek: 8:00 - 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek - piątek: 8:00 - 19:00

Logo poradni na dole strony.